Hva er trykktesting?

Trykktesting eller lekkasjemåling av bygninger, boliger eller leiligheter foregår som følger:

  • Alle vinduer, dører, ventiler og andre åpninger lukkes så godt som mulig.
  • Mekaniske avtrekk teipes eller stenges med spjeld.
  • Ved hjelp av en kalibrert vifte skapes det et undertrykk eller overtrykk på 50 Pa.
  • Deretter måles det hvor mange m3 luft som må suges inn eller blåses ut for å oppnå et trykk på 50 Pa.
  • Desto mer luft som suges inn eller blåses ut pr. time, for å oppnå et bestemt trykk, desto mer lekker bygningen.


trykktesting

 

Vifta som benyttes er tilpasset en tett duk med ramme, slik at all luftgjennomstrømning gjennom ytterdøra blir kontrollert. Ved hjelp av en datamaskin som er koblet til en styreenhet for vifta, får vi god kontroll med luftstrømmen ut og inn av bygget/boligen. Ved å blåse luften ut skaper vi et undertrykk inne og ved å snu vifta kan vi suge luft inn og således skape et overtrykk.

Resultatet av en test vil gi et lekkasjetall. For å få et riktig resultat stiller vi inn vifta slik at den gjør mellom 6 og 10 målinger ved forskjellig trykk. Trykket vil normalt variere mellom 10 Pascal (Pa) og 70 til 80 Pa og utstyret måler hele tiden hvor mange m3 luft som blir blåst ut eller inn ved hvert trykknivå. Det beregnes så ut fra de målte verdier et lekkasjetall ved et under- eller overtrykk på 50 Pa. Kravene til lekkasjetall varierer fra større bygg, til vanlige boliger, leiligheter m.v. Kravene synes å bli strengere med tiden og basert på Tek 7 og Tek 10 er kravene som følger:

      Tek. 7 (1987 - 2009)     Tek 10 (2009 - 
Småhus og eneboliger:      4 luftvekslinger pr. time     2,5 luftvekslinger pr. time
Leiligheter     1,5 luftvekslinger pr. time     1,5 luftvekslinger pr. time
Større bygg     1,5 luftvekslinger pr. time     1,5 luftvekslinger pr. time
Lavenergihus           1,0 luftvekslinger pr. time
Passivhus     0,6 luftvekslinger pr. time     0,6 luftvekslinger pr. time


Grunnet generelle feilmarginer aksepteres et tillegg på 10 %.

Basert på våre målinger kan vi fortelle deg om din bolig, gammel eller ny tilfredsstiller de kravene til tetthet som gjelder. Lekkasjetallet gir uttrykk for hvor mange ganger byggets/enhetens volum skiftes ut pr. time ved et under- eller overtrykk på 50 Pa. Har en bolig et volum på 200 m2 og et lekkasjetall på 4, tilsier det at det ved et undertrykk på 50 Pa trekker inn 800 m3 luft utenfra.

Det er nå påbudt med dokumentasjon av boligen

Alle boliger bygget etter 1981 har hatt krav til tetthet, men det er først de senere årene hvor det er blitt påbudt å dokumentere at boligen tilfredsstiller de gitte kravene. I stor grad har kontrollerende myndighet bare godtatt entreprenørens utsagn om at huset tilfredsstiller kravene til tetthet. Det har de senere år vært snakket om at trykktester skal utføres av nøytrale firmaer, men fristen er stadig blitt utsatt.
ringoss

Fra og med 1. januar 2013 er det et krav om at tetthetsmålinger skal foretas av en nøytral part.

Vi har ved flere anledninger testet nye boliger, hvor lekkasjetallet har vært langt over lovens krav, men hvor byggherren først etter at boligen har vært bebodd i flere år, har sett seg nødt til å trykkteste og termografere boligen, med tanke på å utbedre de luftlekkasjene som gjør miljøet og klima i boligen svært dårlig, og i tillegg fører til høye fyringskostnader.

Mangler det en isolasjonsplate i en vegg, vil temperaturen på veggen fort kunne bli fra -2 til -5 C lavere enn hvor det er fullverdig isolasjon. Om det via luftlekkasjer trekker kald luft inn i konstruksjonen, vil temperaturen raskt bli fra -10 til -20o C lavere på veggen.

Luftlekkasjer påvirker derfor inneklimaet i meget stor grad og påvirker energiforbruket i enda større grad.

Luftlekkasjer vil i tillegg til å gi et dårlig innemiljø, kunne skade byggets konstruksjon ved at det trekker fuktighet inn i konstruksjonen som i sin tur medfører mugg og råteskader.

En trykktest gir beskjed om hvor meget en bygning lekker, altså hvor mange ganger byggets volum skiftes ut pr. time ved f.eks. et undertrykk på 50 Pa.

For å finne de enkelte luftlekkasjene må man benytte et termokamera.

En myte som henger igjen er at husene ikke må være for tette. Dette er dessverre en utbredt misforståelse hvor kravet til ventilasjon blandes med de kravene som gjelder for god byggeskikk i forbindelse med oppføringen av selve bygningskroppen.

Mest mulig av ventilasjonen bør skje i kontrollerte former, det sparer energi. Nye boliger har krav til balansert ventilasjon.

Energibehov pr. m2 for vanlige hus skal i henhold til Tek 10 være bedre eller lik 120 kwh/m2 pr. år.

PRIS:
Pris på trykktesting varierer fra kr. 4.600,- og oppover (pluss mva.) for leiligheter og vanlige eneboliger. Prisen er avhengig av boligens størrelse, antall rom, boligens standard og annet arbeid med å gjøre boligen klar for trykktesting. For større bygg oppgis pris på forespørsel.