Vår kunnskap om termografi har utviklet seg svært raskt de seneste 10-årene.

BodyTermofotografering eller termografi er en metode for å avlese temperaturen på en overflate.  Det gjøres med et IR-kamera også kalt varmekamera eller termokamera.  IR-kameraet som er følsomt for infrarød stråling.

Termograf og termogram er gamle betegnelser som er utviklet over tid. Det er vel i første rekke Forsvaret og NASA som har stått i spissen for utviklingen av våre kunnskaper om termografi. 

Som en følge av at utviklingen i hovedsak er gjort innen forsvaret og NASA er teknologien kun gradvis blitt tilgjengelig for sivil bruk. Det har helt til for kort tid siden vært nødvendig å søke  det amerikanske forsvaret om tillatelse til kjøp av kameraer. (???) De senere år har imidlertid varmekameraer vunnet innpass på mange nye felter. 

Termografering benyttes i dag i stor utstrekning innen offshore, medisin, forskning og romfart m.m. (se menyen til høyre)

Termografering brukes nå som et verktøy i nesten alle mulige undersøkelser hvor varmeforskjeller kan registreres.

På elektrosiden har derfor termografi vært benyttet over lang tid, til internkontroll av elektriske anlegg. Industribygg pålegges i dag termofotografering av elektriske skap, kabler, kurser og maskiner for å få tegne forsikring.

FrontSkader som følge av varmgang i en maskin vil raskt oppdages ved termografering.

Vi benytter våre kameraer til undersøkelser av elektriske anlegg, brannforebyggende tiltak. Vi benytter også kameraene til undersøkelser av bygninger og boliger, for å avdekke unødvendig varmetap. Vi forventer at det er på denne siden at utviklingen vil gå raskest de kommende årene.