HVORFOR BENYTTE OSS?

Vi er et lite og effektivt firma med bred kompetanse innen trykktesting, termografering og rådgivning. Vi utfører oppdrag for små og store kunder innen privat og offentlig sektor. Se referanser.

Vi samarbeider med tømrermestre, takstmenn og arkitekter og kan bistå med råd og veiledning i forbindelse med de fleste feil og mangler som avdekkes ved trykktesting og termografering.

Vi er serviceorienterte og fleksible.

Hvorfor gjennomføre trykktesting/tetthetskontroll og termografikontroll?

For Næringsdrivende.

Det er et krav at alle nye bygg som oppføres skal dokumentere tilfredsstillende tetthet eller tetthet lik eller bedre enn det som fremkommer av gjeldende tekniske forskrifter. Kravene til antall luftvekslinger pr/time i en bygning , ved et under/overtrykk på 50 Pascal, er:

For større bygninger over to etasjer 1,5 For leiligheter 1,5

For standard eneboliger 2,5 For lavenergiboliger 1,0

For passivhus 0,6

For eldre boliger gjelder i utgangspunktet de forskrifter som var gjeldende da bygget ble søkt godkjent, men ved større renoveringer eller ombygginger av eldre boliger bør en sørge for at antallet luftvekslinger etter rehabilitering blir 4 eller bedre. Dette var kravet i 1997.

Det sikreste og over tid det rimeligste for entreprenøren er å gjennomføre en trykktest når vindsperren er på plass. Man vil da få avdekket eventuelle lekkasjer, serie/metodefeil, andre feil og mangler som på dette stadium i byggeprosessen er enkle å utbedre i forhold til å foreta utbedringer i klimaskjermen når bygget er ferdigstillet. 

Entreprenøren får ved å teste klimaskjermen når vindsperren er på plass, sikkerhet for at det arbeidet som er utført, tilfredsstiller kravene til tetthet og får en skriftlig rapport/bekreftelse på det. Ofte ønskes det også at man samtidig med den første trykktesten går over bygget med varmekamera for å avdekke kuldebroer, mangelfull isolasjon m.v. 

Før bygget er klart for overlevering skal det gjennomføres en endelig trykktest. Man går da også over bygget med varmekamera.

I perioden fra vindsperren er testet, til bygget er ferdigstillet innvendig er det mange muligheter til å skade både vindsperre og dampsperre. Forskjellige håndverksgrupper som f.eks rørleggere og elektrikere kan av forskjellige årsaker komme i skade for å skade klimaskjermen.

I tillegg viser det seg ofte at klimaskjermens avslutninger mot vinduer, dører m.v. ikke gjøres tilfredsstillende eller i henhold til forskriftene og det oppstår lekkasjer. Dette er årsaken til at en tilfredsstillende test av vindsperren ikke skal/bør erstatte den trykktesten som gir bygget det endelige tetthetssertifikat.

Test av vindsperren er ikke obligatorisk, men gjøres i hovedsak for at entreprenøren skal unngå store ekstra tettingsarbeider når bygget er ferdig og klart til overlevering. En tilfredsstillende test av vindsperren vil om den endelige tetthetstesten ikke holder mål eller viser et dårligere resultat, på noenlunde enkelt vis kunne avdekke hvem eller hvilken håndverksgruppe som har forårsaket lekkasjene i klimaskjermen.

For Borettslag og Eiendomsbestyrere.

Før det settes igang større oppgaver med renovering og oppgradering av boliger eller eiendom generelt, er det viktig at man først avdekker spesielle feil og mangler.

Dette gjøres enklest og best ved å gjennomføre trykktesting med tilhørende termografering i noen boliger. Derved får man avdekket generelle svakheter ved boligen, slik som lekkasjetall, mangelfull isolasjon m.v. og kan på et bedre grunnlag ta beslutninger vedr. oppgraderingen og viktige punkter rundt denne. 

Vi har eksempler på boliger, hvor man har øket isolasjonstykkelsen med både 5 og 10 cm, skiftet vinduer og panel, uten at boligene er blitt varmere. Dette skyldes i hovedsak manglende fokus på tetting/vindtetting. Uten at man tar hensyn til boligens tetthet har det liten hensikt bare å øke isolasjonens tykkelse for å redusere energiforbruket. Dette er jo også årsaken til at kravene til tetthet i boliger blir stadig strengere. 

Som et eksempel kan vi nevne at en vegg i et passivhus med en tetthet på 0,6 og med ca. 13 cm isolasjon ha samme varmeledningsevne som en vegg med 45 cm. isolasjon og etlekkasjetall på 4.

For eiere av nye boliger.

Om du som eier av en ny bolig føler trekk eller kulde/ubehag i nærheten av vegger, vinduer eller dører, tyder det i de fleste tilfeller på mangelfull tetting. Du har fem års reklamasjonsfrist på din bolig og det kan være riktig å foreta en trykktest og en termografikontroll for å finne ut om boligen tilfredsstiller kravene til tetthet i henhold til forskrifter på byggetidspunktet.

Entreprenøren har plikt til å dokumentere at boligen har tilfredsstillende tetthet, og den eneste måten dette kan gjøres på, er ved en trykktest. Den må kunne fremvises på forespørsel.

Har man gått til anskaffelse av en ny bolig regner man med at alt er bra og må "bo seg til", før man er sikker på hvordan boligen fungerer. Man tør ikke å klage på trekk og kulde fra dører og vinduer, uten faste og klare bevis.

Vi har testet nye hus hvor tettheten har vært langt utenfor gjeldende forskrifter, og hvor boligeier som en følge av en termografirapport m/trykktest fra oss, har fått entreprenøren til å utføre utbedringer som ville ha kostet boligeieren betydelige beløp, om han måtte ha gjort dem i egen regi.