Luftlekkasjer er årsaken til store deler av varmetapene i en bolig - ikke manglende isolasjon.

Tetthetsmåling / trykktesting er en rimelig test og avslører luftlekkasjer. Forskjellige typer luftlekkasjer utgjør ca. 90% av varmetapet i vanlige boliger og bidrar til overforbruk av energi. Kaldluft trekker inn og varmluft siver ut. En trykkmåler, BlowerDoor, skaper et undertrykk i bygningen og vi kan fastslå om lekkasjetallet er innenfor dagens byggetekniske krav. Mindre enn halvparten av norske boliger tilfredsstiller pr. i dag kravene til tetthet. Kravene vil bli ytterligere skjerpet.

Dokumentasjonsplikten:  Fra 1. Januar 2013 kan tetthetsmåling kun utføres av uavhengig tredjepart.

luftlekkasje2

Trekk kan redusere veggtemperaturen med mellom -10 °C og -20°C, manglende isolering reduserer varmetapet betydelig mindre.

Vindsperren og diff.sperren ligger  i veggen og skjules av kledningen. Denne er sårbar for rift og flenger under byggeprosessen. Sperren er ofte utsatt for gjennomhulling etter ferdigstilling, f.eks. ettermontering av utelamper på vegg, kontakter m.m. Feil og skader er derfor svært vanskelig å oppdage uten avansert teknisk utstyr eller uten fysiske inngrep.

Andre vanlige kilder til trekk er dører, vinduer, etasjeskiller, vegg-ventiler og feilinnstilte ventilasjons systemer,  ildsteder og pipe gjennomføringer, dårlige plateskjøter og bærekonstruksjoner.

 

Tetthetsmålinger

Avdekkes svakheter på et tidlig tidspunkt i byggeperioden kan man unngå kostbart etterarbeide. For byggmestere og entreprenører tilbyr vi en serviceavtalesom omfatter tetthetsmåling, termografianalyse og energimerking - en eller flere ganger i byggeperioden - til fast pris.

tetthet2

Husets tetthet er i dag viktig. Jo tettere huset er desto bedre!  Det har ikke bare med komfort å gjøre. Det dreier seg like mye om husets konstruksjon, energiforbruk og derved huseierens økonomi. De fleste hus i Norge er svært utette. Trekk eller luftlekkasjer kan redusere veggtemperaturen svært mye.

ringoss

Manglende isolasjon reduserer varmetapet betydelig mindre enn luftlekkasjer.

 Luftlekkasjene skyldes gjerne:

  • Hull eller rifter i den ytre vindsperren
  • Hull eller rifter i den indre diffusjonssperren/dampsperren
  • Konstruksjonsfeil eller snekkerfeil

 

Elektrikere og rørleggere, men også huseieren selv, som skal gjøre forskjellige oppgaver av forskjellige årsaker, påfører ofte både vindsperre og diff.sperre store skader. Trykktesten finner ut hvor meget huset lekker ved et gitt innvendig undertrykk.

Lekkasjetallet som fremkommer ved trykktestingen sier hvor mange ganger boligens volum skiftes ut pr. time ved et gitt undertrykk på n 50 pascal. Dette er et krav som er innført via EU-direktiver

Veiledende verdier for bygningens lekkasjetall ved 50 Pa, n50  (TEK § 8-22)

  • Småhus (enebolig): n50 = 2,5 luftvekslinger per time.
  • Leiligheter og andre bygninger: n50 = 1,5 luftvekslinger per time.
  • Lavenergihus: n50 = 1,0 luftvekslinger per time.
  • Passivhus: n50 = 0,6 luftvekslinger per time.


Tetthetstesten blir utført etter NS-EN 13829 "Bestemmelser av bygningers luftlekkasje". Punkt 5.2.1 metode B – i ovennevnte standard. Det blir foretatt både undertrykk og overtrykk målinger med Blower Door. Luftvekslingstallet som er grunnlaget for å avgjøre om leiligheten/huset holder kravet gitt i NS-EN 13829 er basert på gjennomsnittet av over og undertrykksmålingene.

Plan og bygningsloven krever dokumentasjon på at nye boliger tilfredsstiller dagens krav til tetthet.

Den eneste måten å dokumentere tettheten på er en trykkmåling utført med godkjent måleutstyr.